ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากSingapore -Thailand Leadership Development Programme รุ่นที่ 6

11 ก.ย. 2562 – ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของประเทศไทยและสิงคโปร์จำนวน 32 คนจากโครงการความร่วมมือสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ Civil Service College และ Public Service Division ประเทศสิงคโปร์ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สวนผักบ้านคุณตาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างผลผลิตที่ปลอดภัย การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม และการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนในชุมชนเมือง

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านราชการพลเรือนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ Civil Service Exchange Programme (CSEP) ครั้งที่ 13 โดยปี 2562 นี้จัดหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership Development Programme รุ่นที่ 6

ทางทีมงานขอขอบพระคุณคณะผู้เข้าเยี่ยมชมที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้ความสนใจสวนผักบ้านคุณตามา ณ ที่นี่ค่ะ หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับในโอกาสต่อๆไปค่ะ